fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Atskats uz Kuldīgas "Jauniešu forumu 2019"

image
27
Sep

Atskats uz Kuldīgas "Jauniešu forumu 2019"

  • Kuldīgas BJC
  • 27/09/2019

21. septembrī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās Kuldīgas Jauniešu forums 2019, kurā tikās vairāk kā 70 apmeklētāji, tostarp, novada jaunieši, lēmumu pieņēmēji, speciālisti, pedagogi, iestāžu darbinieki un citi interesenti. Diskusijas noritēja grupās par aktuālām tēmām jaunatnes jomas attīstībā Kuldīgas novadā, īpašu uzmanību vēršot uz jau aizsākto mobilā darba ar jaunatni turpmāku attīstību novadā, kā arī tika runāts par tām iestādēm, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā. Diskusiju gaitā tika analizēts vai paši jaunieši ir informēti, ko šīs iestādes piedāvā jauniešu vecumposmam, kas vēl būtu nepieciešams, lai Kuldīgas novads būtu jauniešiem draudzīgs, saistošs un viņu iniciatīvām atvērts.

Foruma apmeklētāji sadalījās piecās darba grupās, kurās diskutēja par šādām tēmām - “Mobilā darba ar jaunatni nākotne novadā”, “Sapņu mobilais”, “No Kuldīgas Jauniešu mājas sagaidu”, “Es Kuldīgā pēc 10 gadiem”, “Iestādes man apkārt”.

Diskusijas noritēja spraigi, viedokļi dalījās taču galvenie secinājumi, kas tika noteikti pēc diskusijām ir, ka mobilais darbs ar jaunatni Kuldīgas novadā ir nepieciešams, lai jauniešiem pagastos tiktu sniegta iespēja līdzdarboties sabiedriskās aktivitātēs, iesaistīties, justies novērtētam un atbalstītam, tādējādi jaunieši būs ieinteresēti, aktīvi un motivēti, tiktu veicināta viņu interese piedalīties un ar savu pagastu iepazīstināt arī pārējos novada jauniešus, organizējot dažādas aktivitātes, kā, piemēram, orientēšanos, sadraudzības sporta spēles un citas, jauniešiem aktuālas un interesējošas lietas.

Katrā grupā izteikti varēja pamanīt, ka jaunieši vēlas līdzdarboties, būt informēti par iespējām iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, sekot līdzi novada aktualitātēm, kā arī vēlas būt novērtēti un uzklausīti ar iespēju realizēt novadā savas iniciatīvas, tāpēc mobilais darbs ir viens no labākajiem veidiem kā nodrošināt un uzzināt par jauniešu aktuālajām vajadzībām un vēlmēm, kur jāpiebilst, ka šīs vēlmes ir visai pieticīgas un vērā ņemamas.

Raksturojot mobilā darba ar jaunatni veicējus, foruma dalībnieki uzskata, ka šiem darbiniekiem vajadzētu būt tādām personībām, kas uzrunā, lai jaunieši ar viņiem kopā jūtas ērti, uzticami un saprotoši - kā draugi, taču jauniešiem pret šiem darbiniekiem jābūt respektējošai attieksmei. Šiem darbiniekiem jājūtas pašiem kā jauniešiem, ar trakām idejām, jāspēj pozitīvi ietekmēt jauniešus, jāpiemīt sportiskumam, jāprot gatavot ēst, jāsniedz labi padomi un jāatbalsta, protams, jāspēj arī pateikt “nē”, jāpiemīt jautram raksturam, labām koordinatoru un komunikācijas prasmēm. Lietas, kam noteikti būtu jābūt līdzi mobilā darba veicējiem – daudz neformālo metožu (iepazīšanās, "enerdžaizeri" jeb metodes, kas uzmundrina, saliedē, u.c.), tāpat neiztikt bez galda spēlēm un āra aktivitāšu inventāra. Jautāts, kā fiziski izskatās mobilais darbs ar jaunatni Kuldīgas novadā, ideja, kuru atbalstīja vairāki foruma dalībnieki ir divstāvīgs autobuss, kuru atpazīst visā novadā.

Vērtējot Kuldīgas novada sabiedrību kopumā pēc 10 gadiem, redz daudz aktīvākus, mērķtiecīgākus, pašpārliecinātākus jauniešus, kas vairāk izmanto piedāvātās iespējas savai izaugsmei. Savukārt pieaugušie Kuldīgas novadā būs tolerantāki, spēs vairāk motivēt un atbalstīt jauniešu idejas, lai arī cik tās nebūtu trakas vai nereālas. Jaunieši vēlas tikt ņemti vērā kā pieaugušie, kas novadam var ko dot no sevis, ne tikai prasīt un ņemt, radot izglītotu sabiedrību kopumā. Skatot izglītības un darba jautājumu novadā, grupa nonāca pie secinājumiem, ka papildus augstāko izglītību ieviešana Kuldīgas novadā būs pārāk liels izaicinājums, tā jāapgūst vietās, kur to veiksmīgi piedāvā, taču novadam vairāk jādomā par to, kā šos augstāko izglītību ieguvušos jaunos speciālistus un jaunās ģimenes piesaistīt atgriezties Kuldīgas novadā, iesakot, domāt pie labāku apstākļu nodrošināšanu jaunajām ģimenēm, uzlabot un modernizēt skolu sistēmas, iekļaujot vairāk neformālās izglītības metodes dažādu priekšmetu apguvē, mūsdienīgi domājoši pedagogi un izglītojoši, attīstoši pasākumi.

Diskusijā par tēmu “Iestādes man apkārt” grupas dalībnieki analizēja un apkopoja iestādes, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā, Kopējais secinājums šajā grupā ir ka jaunieši ir pārsteigti, cik Kuldīgas novada iestāžu darbā viņiem ir svarīga loma, un ka piedāvātās iespējas ir tik daudz, ka grūti visu paspēt izmantot,  tikai paši jaunieši par maz interesējas un izmanto šīs piedāvātās iespējas, atzīstot, ka pašiem daudz vairāk vajadzētu iesaistīties, apmeklēt un līdzdarboties, izmantojot esošo piedāvājumu.

Diskusijā par to, ko sagaida no Kuldīgas Jauniešu mājas, patīkami redzēt, ka tiek novērtēts jau esošais, ir tikai ieteikumi jauniešu mājas pilnveidošanai. Jaunieši apzinās, ka šī ir vieta, ko viņi var veidot paši, vieta, kur satikties un realizēt savas iniciatīvas, uzsverot, ka ir atsaucīgas atbalsta personas un novada mērogā par jauniešiem tiek daudz domāts un darīts, lai viņi justos labi.

Forumā grupu diskusijās iegūtie secinājumi ir pārsteidzoši, ņemot vērā apmeklētāju informētību un vēlmi risināt diskusiju jautājumus. Ir patīkami apzināties, ka lielu daļu no iespējām, ko Kuldīgas novads sniedz jauniešiem viņi paši apzinās, atzīstot arī to, ka daļu no piedāvātajām iespējām neizmanto, tāpēc ka līdz galam paši nav interesējušies un iepazinuši piedāvājumu. Pozitīvi, ka mobilais darbs ar jaunatni tiek vērtēts kā veiksmīgs un tiek atzīts par nepieciešamu turpināt, lai tas tiktu ieviest arī pārējos novada pagastos, ņemot vērā Turlavas pagasta pozitīvo pieredzi. Foruma dalībnieki jau konkrēti noteica iezīmes kādam būtu jāizskatās mobilajām darbam ar jaunatni turpmāk, kas ir vērā ņemami rīki, ko izmantot tālākā mobilā darba ar jaunatni ieviešanā. Projekta “Tur Lava” mērķis, izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā, ir sasniegts, un iegūtie rezultāti rāda, ka ir nepieciešama šī projekta izvirzītā mērķa turpināšana.

Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.