fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Apraksts

 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs (Kuldīgas BJC)

bjckrasas2

     Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs ir Kuldīgas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde interešu izglītības programmu īstenošanai.

    Iestādes mērķis ir atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt audzēkņu talantus, spējas un kompetences, radošumu, karjeras vadības prasmes un konkurētspēju, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības.

     Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. Īstenot interešu izglītības programmas, veikt interešu izglītības, audzināšanas, karjeras izglītības un jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un informatīvo darbu.

majaslapai

MĒS, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvs

 

Iestādes uzdevumi:

kidpng  sekmēt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību;

kidpng  veicināt audzēkņu iesaistīšanos interešu izglītības programmās;

kidpng  nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot audzēkņus mērķtiecīgai, radošai un praktiskai darbībai, karjeras vadības prasmju apgūšanai un sabiedriskajai līdzdalībai;

kidpng  nodrošināt audzēkņu dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;

kidpng  sniegt metodisko atbalstu pedagogiem interešu izglītības īstenošanā, nodrošinot profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (semināri, metodiskie materiāli, pieredzes apmaiņa, labās prakses popularizēšana u.c.) interešu (+)izglītības pedagogiem;

kidpng  popularizēt interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības izaugsmē un individuālo kompetenču pilnveidē;

kidpng  veikt audzināšanas organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Kuldīgas novadā;

kidpng  veikt karjeras izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Kuldīgas novadā;

kidpng  veikt jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Kuldīgas novadā;

kidpng  koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu Kuldīgas novadā;

kidpng  veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām interešu izglītības sistēmas pilnveidei un interešu izglītības pieejamībai;

kidpng  veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes;

kidpng  sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamiem;

kidpng  racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

 

Vēsture - 1905. gada iela 10

     Pirmās ziņas par šo adresi atrodamas 1797. gada zīmētajā pilsētas kartē, kurā gruntsgabals, uz kura atrodas ēka, jau attēlots. Tas ir liels, vēl nav numurēts un apbūvēts. Kartē, kas datēta ar aptuveni ar 1875. gadu, uz gruntsgabala jau attēlota pašreizējā mūra celtne, sākotnējā garumā (īsāka) un bez mazās piebūves ēkas centrā pie pagalma fasādes. 1913. gada pilsētas kartē ēka jau attēlota pagarināta un ar centrālo piebūvi pie pagalma fasādes.

     1905.gada ielas 10 namu cēlis būvuzņēmējs un Latviešu biedrības vadītājs Pēteris Jākobsons. Ēkā atradās Jākobsonu ģimenes dzīvoklis un biedrības telpas, ieskaitot zāli, kur rīkotas balles. 1879. gadā pilsētas valde nolēma atpirkt šo namu, lai ierīkotu sešklasīgo meiteņu skolu. Mācības notika vācu valodā. 1920.–1930. gados namā atradās Kuldīgas II pamatskola. Savukārt, 1950.–1960. gadu sākumā atradās Kuldīgas 2. (krievu) vidusskola. Pēc tam ēkā atradās Kuldīgas 8 gadīgās skolas 1. līdz 4. klase.

     Ēkas 1. stāvs no 1994. gadā nonāca Kuldīgas 78. arodvidusskolas pārziņā.  Remonti netika veikti.  1. stāvā labajā pusē 2 telpas aprīkoja jaunizveidotās mājas saimniecības vadītāju grupas apmācību vajadzībām. 1. stāvā kreiso pusi aprīkoja kā dienesta viesnīcu.  2. stāvā turpināja saimniekot Kuldīgas 2. vidusskola. Līdz 1996. gadam ēkā atradās Kuldīgas 78. arodvidusskolas klases un kopmītnes. Toreiz ēka bija gandrīz avārijas stāvoklī. Trīs gadus ēka bija neizmantota, izņemot trīs dzīvokļus trešajā stāvā. Jau tā nolaistās telpas bija kļuvušas vēl sliktākas. No 1999. gada novembra līdz 2000. gada janvārim ēkā notika triecienremonts, un pēc tam ēkā tika ierīkots Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs. Šobrīd 1905. gada iela 10 ir centrālā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ēka. No 2016. gada direktore ir Inese Astaševska.

bjcvecs3

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs darbojas četrās ēkās:

homepng  Bērnu un jauniešu centrs 1905. gada ielā 10;

homepng  Tehniskās jaunrades centrs Pilsētas laukumā 3, 3.stāvā;

homepng  Kuldīgas Jauniešu māja Jelgavas ielā 26;

homepng  Indoor BMX parks Tehnikas ielā 9.

 

mapeweb2Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra nolikums

mapeweb2Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra 2020./2021. mācību gada mērķi

ZIPmape5Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs LOGO